Spoločnosť Continental výrazne rozširuje priestor pre manévrovanie

Mar 6, 2014

 • Zisk činí viac ako 1,9 miliardy eur / návrh na dividendy je 2,50 eur na akciu
 • Voľný peňažný tok 1,8 miliardy eur / čisté finančné dlhy sa znížili o jednu miliardu eur
 • Obrat sa zvýšil na 33,3 miliardy eur napriek protivetru spôsobenému viac ako 800 miliónmi eur na negatívnych efektoch menového kurzu
 • Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) je pri 3,7 miliardy eur / čistá marža 11,3 %
 • Vyhliadky na rok 2014: nárast obratu o 5 % na viac ako 35 miliárd eur
 • Dobrý štart do roku 2014: obrat a čistý EBIT v prvom kvartáli nad minuloročnou hodnotou

Hannover/Frankfurt nad Mohanom, 6. marec 2014. Koncern Continental ukázal v roku 2013 svoju silu a opätovne výrazne rozšíril svoj priestor pre manévrovanie. To sa podarilo napriek slabému európskemu trhu s automobilmi a výrazne negatívnym vplyvom výmenných kurzov. Medzinárodný dodávateľ pre automobilový priemysel, výrobca pneumatík a priemyselný partner očakáva v roku 2014, tak ako v minulom roku, pozitívny vývoj trhov v Severnej Amerike a Ázii. Najmä v Číne by sa mal obchod ďalej rozširovať. Okrem toho koncern Continental smerodajne posilní svoj priemyselný obchod s dohodnutou kúpou špecialistu na plasty a kaučuk – spoločnosť Veyance Technologies Inc.

Sťahovanie Tlačová správa (na Word)

Sťahovanie PDF

Sťahovanie JPG

„V roku 2013 sme dosiahli veľmi dobrý výsledok a spoľahlivo, dôsledne a efektívne sme sledovali naše ciele. Pri pohľade späť sme celkovo dosiahli viac, ako sa očakávalo: Potvrdili sme zisk na vysokej úrovni, ktorý prekročil hodnotu 1,9 miliardy eur, resp. 9,62 eura na akciu. Voľný peňažný tok činí viac ako 1,8 miliardy eur, takže sme čisté finančné dlhy mohli znížiť o ďalšiu miliardu eur. Stupeň zadlženosti sa koncom roku 2013 pohyboval na úrovni okolo 46 %, teda tak nízko ako naposledy na konci roku 2006,“ povedal predseda predstavenstva koncernu Continental Dr. Elmar Degenhart vo štvrtok pri predstavení predbežných obchodných čísel na výročnej tlačovej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. „Rovnako výrazne sme investovali do hmotného majetku a softvéru, ako aj výskumu a vývoja. Zároveň sme si neúnavne vytvárali voľné priestory pre miliardovú akvizíciu.“

Degenhart poukázal pred novinármi na to, že akcia koncernu Continental v roku 2013 s nárastom kurzu o 82 percent bola po druhýkrát za sebou na najvyššom stupni akciového indexu DAX. „Okrem toho by sa mali naši akcionári, tak ako v minulom roku, priamo zúčastniť na výsledku podniku. Chceme vyplatiť dividendu vo výške 2,50 eura na akciu a predložíme príslušný návrh. S ohľadom na zisk na akciu 9,62 eura to znamená výplatný pomer okolo 26 percent, a tým mierne nad minuloročnou úrovňou,“ vysvetlil Degenhart.

Štart do prvého kvartálu roku 2014 prebehol z pohľadu Degenharta potešiteľne. „Počítame tu so zvýšením obratu od 3 do 4 percent. Naďalej nepriaznivý vývoj menových kurzov nás pritom brzdí stále rovnako. Môže zaťažiť rast obratu v prvom kvartáli roku 2014 až 4 percentuálnymi bodmi. Čistý prevádzkový zisk bude v prvom kvartáli roku 2014 nad porovnateľnou minuloročnou hodnotou.“

Koncern Continental zvýšil v roku 2013 svoj obrat o 1,8 % na 33,3 miliardy eur. Očistený o negatívne pôsobiace efekty menového kurzu vo výške okolo 800 miliónov eur, ako aj zmeny akvizícií a divestícií vychádza nárast o 4,0 percenta. Prevádzkový zisk (EBIT) opäť vzrástol o 2,4 percenta na takmer 3,3 miliardy eur. Marža EBIT činila 9,8 % oproti 9,7 % v hospodárskom roku 2012. Čistý EBIT upravený najmä o obvyklé odpisy podmienené akvizíciami a mimoriadne položky sa zvýšil o takmer 3,5 % na dobrých 3,7 miliardy eur. Podiel činil 11,3 % oproti 11,0 % spred roka.

Koncern Continental posilnil svoj vlastný kapitál o viac ako jednu miliardu eur. Podiel vlastného kapitálu sa tým zlepšil približne o 30 % na takmer 35 %. „Tým sa nachádzame výrazne nad našou minimálnou hodnotou 30 percent,“ vysvetlil Degenhart.

Čisté finančné dlhy koncernu sa znížili oproti koncu roku 2012 približne o jednu miliardu eur na 4,3 miliardy eur. Tým sa výrazne zlepšil stupeň zadlženosti (Gearing Ratio) oproti minulému roku na 46 % po približne 65 % na konci roku 2012. „Naše čisté finančné dlhy ešte síce ležia nad úrovňou našich najdôležitejších konkurentov. Napriek tomu sme stále rovnako sledovali cieľ ďalej posilňovať náš obchod mimo automobilového priemyslu so zmyslom pre proporciu, prípadne ďalšími akvizíciami v priemyselnom sektore, ale aj prostredníctvom nepretržitého budovania nášho obchodu s náhradnými pneumatikami,“ povedal Degenhart.

Znížené čisté finančné dlhy a zlepšené podmienky úverov a pôžičiek budú v budúcnosti výrazne pozitívne pôsobiť na úrokový výsledok koncernu Continental. „Pre prebiehajúci hospodársky rok počítame s negatívnym výsledkom úrokov vo výške pod 400 miliónov eur,“ povedal finančný predseda Wolfgang Schäfer. V roku 2013 bol negatívny výsledok úrokov ešte mierne nad 800 miliónmi eur. „Nárast o 300 miliónov eur oproti roku 2012 vyústil v podstatnej miere z jednorazových efektov v súvislosti s predčasným splatením štyroch  euroobligácií poskytnutých v roku 2010:  Po prvé tým vznikli nelikviditné straty ohodnotenia. Po druhé sa k tomu pridali aj príplatky vo výške okolo 110 miliónov eur za predčasné splatenie,“ vysvetlil Schäfer.

Pre hospodársky rok 2013 vyplynul voľný peňažný tok vo výške 1,8 miliardy eur. „Nárast o ďalších 166 miliónov eur sa nachádzal už v predchádzajúcom roku výrazne nad našimi očakávaniami,“ vysvetlil Schäfer a poukázal na to, že za to môžeme vďačiť okrem iného neustálemu a úspešnému zlepšovaniu podielu prevádzkového kapitálu. Na rok 2014 počíta koncern Continental s voľným peňažným tokom pred akvizíciami v minimálnej výške 1,2 miliardy eur.

Koncern Continental v roku 2013 opätovne vložil značné prostriedky na výskum a vývoj: Náklady boli takmer 1,9 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 5,6 % obratu v porovnaní s 5,3 % v minulom roku. „1,9 miliardy eur je doteraz najvyššia hodnota v histórii podniku. Radíme sa k podnikom s najsilnejšou inovatívnosťou v nemeckom burzovom indexe DAX. Navyše sme v predchádzajúcom roku opakovane investovali okolo 2 miliárd eur do hmotného majetku a softvéru,“ povedal Degenhart.

Pozitívny vývoj obchodu sa ukazuje aj podľa stúpajúceho počtuzamestnancov: Koncom roku 2013 mal koncern Continental okolo 178 000 zamestnancov, a tým takmer o 8 000 viac ako ešte pred rokom. Pracovné miesta boli vytvorené najmä na rastúcich trhoch.

„Celkovo sa s dôverou pozeráme na hospodársky rok 2014 a počítame s nárastom trhu pri nákladných automobiloch, SUV a ľahkých úžitkových vozidlách o 2 percentá. Preto sme si opätovne stanovili cieľ rastu o 5 % a zvýšenie obratu celkom na približne 35 miliárd eur. Opätovne počítame so značnými negatívnymi efektmi menového kurzu, ktoré by však našu renditu obratu nemali negatívne ovplyvniť,“ stručne zhrnul Degenhart.

Doplnil: „Vychádzame z toho, že istotne dosiahneme čistú maržu EBIT vo výške viac ako 10 percent. Pre divíziu Automotive Group plánujeme nárast obratu približne na 21 miliárd eur. Divízia Rubber Group zvýši svoj obrat v tomto hospodárskom roku bez akvizície Veyance Technologies Inc. na takmer 14 miliárd eur.“

Koncern Continental v miliónoch eur

2013

2012

∆ v %

Obrat

33 331,0

32 736,2

1,8

EBITDA

5 095,0

4 967,4

2,6

v % z obratu

15,3

15,2

EBIT

3 263,7

3 186,2

2,4

v % z obratu

9,8

9,7

Zisk koncernu pripočítať akcionárom

1 923,1

1 905,2

0,9

Zisk na akciu (v €)

9,62

9,53

0,9

Náklady na výskum a vývoj

1 878,4

1 744,8

7,7

v % z obratu

5,6

5,3

Odpisy1

1 831,3

1 781,2

2,8

– z toho zníženia hodnoty2

126,7

49,9

153,9

Prevádzkové aktíva (k 31.12.)

15 832,3

16 277,6

–2,7

EBIT v % z prevádzkových aktív (k 31.12.)

20,6

19,6

Prevádzkové aktíva (priemer)

16 804,0

16 953,8

–0,9

EBIT v % z prevádzkových aktív (priemer)

19,4

18,8

Investície3

1 981,1

2 019,4

–1,9

v % z obratu

5,9

6,2

Počet zamestnancov (stav k 31.12.)4

177 762

169 639

4,8

Čistý obrat5

33 164,3

32 684,7

1,5

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)6

3 736,5

3 611,5

3,5

v % čistého obratu

11,3

11,0

 1. Bez odpisov a finančných investícií.
 2. Pojem zníženie hodnoty (angl. impairment) obsahuje mimoplánové odpisy, ako aj požadované prehodnotenie zníženia hodnoty.
 3. Investície do hmotného majetku a softvéru.
 4. Bez učňov.
 5. Upravené o akvizície a divestície.
 6. Upravené o odpisy dlhodobého nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA), akvizície a divestície a mimoriadne položky.