breadcrumbs
  1. Home
  2. Tlačová správa
  3. Q2/2014

Spoločnosť Continental zvyšuje po dobrom prvom polroku svoje vyhliadky na čistú maržu EBIT na cca 11 percent

Jul 31, 2014

  • Zisk koncernu sa zvýšil o 14,2 percenta na 1,3 miliardy eur, resp. 6,52 eura na akciu.
  • Obrat sa po šiestich mesiacoch zvýšil o 2,1 percenta na 16,9 miliardy eur.
  • Prevádzkový zisk (EBIT) sa pohybuje na úrovni 1,8 miliardy eur.
  • Výrazná redukcia úrokového zaťaženia na základe zlepšených podmienok financovania.

Hannover, 31. júla 2014. Koncern Continental znovu zvyšuje po dobrom prvom polroku svoju prognózu výsledkov pre hospodársky rok 2014. „V prípade upraveného prevádzkového zisku (čistý EBIT) chceme teraz dosiahnuť namiesto dosiaľ stanovenej minimálnej 10,5-percentnej marže okolo 11 percent. V prípade voľného peňažného toku (free cashflow) z akvizícií teraz na základe dobrého vývoja v prvom polroku rátame s viac ako 1,5 miliardy eur, potom čo sme dosiaľ vychádzali z viac ako 1,2 miliardy euro,“ povedal vo štvrtok predseda predstavenstva spoločnosti Continental Dr. Elmar Degenhart pri predložení obchodných čísiel po prvom polroku.

Sťahovanie JPG

Sťahovanie PDF

„Popri neustálych zlepšeniach efektivity prispel k tomuto pozitívnemu odhadu aj výhodný vývoj nákladov na suroviny. Ako už bolo naznačené v komunikácii k prvému kvartálu, obrat za rok 2014 však bude výrazne negatívne ovplyvnený efektmi menového kurzu. Namiesto 700 miliónov eur teraz vychádzame z negatívneho efektu vo výške približne jednej miliardy eur. Preto v rámci prebiehajúceho roku počítame so stále spomaleným nárastom obratu koncernu na cca 34,5 miliardy eur,“ vysvetľoval Degenhart.

Očistený o rozsah zmien konsolidácie a menového kurzu síce obrat koncernu v prvom polroku v porovnaní s časovým obdobím uplynulého roka narástol o 5,7 percenta. V neočistenej forme sa však plusové číslo pohybovalo na úrovni 2,1 percenta, čím bol obrat koncernu 16,9 miliardy eur.  Iba v prvom polroku sa negatívny prepočítavací efekt z menových kurzov pohyboval na úrovni cca 600 miliónov eur.  Výsledok koncernu pripočítaný majiteľom podielov sa nadmerne zvýšil o 14,2 percenta na viac ako 1,3 miliardy eur. Tým sa zvýšil zisk na akciu na 6,52 eura v porovnaní s 5,71 eura v rovnakom období predošlého roka.

Prevádzkový zisk (EBIT) sa k 30. júnu v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež nadmerne zvýšil o 11 percent na 1,8 miliardy eur. To zodpovedá marži vo výške 10,7 percenta po 9,8 percenta v predchádzajúcom roku.

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT) sa v prvom polroku zvýšil o 10,2 percenta na takmer 2 miliardy eur v porovnaní s rovnakým časovým obdobím minulého roku. Čistá marža EBIT bola na úrovni 11,6 percenta, a tým nad hodnotou 10,8 percenta po prvých šiestich mesiacoch roka 2013.

Koncern Continental znížil svoje čisté finančné dlhy k 30. júnu na 4,3 miliardy eur. To je o 1,7 miliardy eur menej ako v predošlom roku. Čiastka čistých finančných dlhov sa pohybuje tesne pod úrovňou k 31. decembru 2013. Stupeň zadlženosti, tzv. gearing ratio, sa na konci prvého polroka zlepšil na 42,4 percenta.

Negatívny úrokový výsledok sme v prvom polroku dokázali znížiť o 220 miliónov eur na 141 miliónov eur, čím sme ho znížili o viac ako polovicu,“ vysvetľovali finančný predseda Wolfgang Schäfer. „K tomu prispelo tak zaplatenie nášho syndikovaného úveru prostredníctvom nového syndikovaného úveru s lepšími podmienkami v apríli 2014, ako aj už v roku 2013 dosiahnuté zníženie priemerného nominálneho úroku nami poskytnutých pôžičiek na úrovni okolo 7,5 percenta na takmer 2,9 percenta,“ doplnil Schäfer.

Spoločnosť Continental vykazuje v prvom polroku 2014 vo výslednom zúčtovaní daň z príjmu a zo zisku v celkovej výške okolo 324 miliónov euro. To zodpovedá daňovému podielu vo výške 19,4 percenta po 6,6 percenta v predchádzajúcom roku. „Rozhodujúcim faktorom nízkeho daňového podielu je aktivácia latentných daňových pozícií, ktoré doposiaľ neboli nasadené, a ktoré budú teraz na základe dobrého vývoja výsledkov užitočné,“ vysvetľoval Schäfer. „Porovnateľný efekt zaznamenala spoločnosť Continental už v roku 2013 ohľadom využitia prevodov strát v USA. Na rok 2014 očakávame celkovo daňový podiel pod 25 percent.“

K 30. júnu 2014 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami vo výške takmer 6 miliárd eur, z toho okolo 2 miliardy eur predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov vo výške takmer 4 miliardy eur. Spoločnosť Continental zlepšila svoj voľný peňažný tok po oboch prvých štvrťrokoch o 663 miliónov eur na 575 miliónov eur. „K veľmi potešiteľnému vývoju nášho voľného peňažného toku prispievajú okrem dobrého vývoja výsledkov aj naše systematické snahy o zníženie prevádzkového kapitálu,“ doplnil Schäfer.

V prvých šiestich mesiacoch investovala spoločnosť Continental 794 miliónov eur do hmotného majetku a softvéru. Tým činí investičný podiel 4,7 percenta, pričom v porovnateľnom období predchádzajúceho roka to bolo 5,2 percenta. Spoločnosť Continental zvýšila náklady na výskum a vývoj v porovnaní s prvým polrokom 2013 o 8,8 percenta na 1,1 miliardy eur. To zodpovedá podielu vo výške 6,3 percenta obratu, kým pred rokom to bolo 6,0 percenta.

Ku koncu druhého štvrťroka zamestnávala spoločnosť Continental 186 278 pracovníkov. To je okolo 8 500 zamestnancov viac ako na konci roka 2013. Dôvodom sú predovšetkým nábehy výroby, vybudovanie výskumu a vývoja v divízii Automotive Group, ako aj dodatočné výrobné kapacity, výrobné kanály a akvizície v divízii Rubber Group.

Divízia Automotive Group vytvorila v prvých šiestich mesiacoch tohto roka obrat vo výške 10,3 miliardy eur. Pred efektmi menového kurzu rástol obrat v prvom polroku o 6,7 percenta. Čistá marža EBIT bola s hodnotou 8,4 percenta nad minuloročnou úrovňou 7,8 percenta.Divízia Rubber Group dosiahla v prvom polroku ľahko stúpajúci obrat vo výške 6,6 miliardy eur a s hodnotou 17,5 percenta dosiahla čistú maržu EBIT, ktorá taktiež leží nad porovnateľnou minuloročnou úrovňou vo výške 16,0 percenta.

Ukazovatele koncernu Continental

 

1. január až 30. jún

Druhý kvartál

Mil. EUR

2014

2013

2014

2013

Obrat

16 918,1

16 574,3

8 528,0

8 541,0

EBITDA

2 605,8

2 479,3

1 310,0

1 309,9

v % z obratu

15,4

15,0

15,4

15,3

EBIT

1 810,1

1 630,6

906,9

883,2

v % z obratu

10,7

9,8

10,6

10,3

Zisk koncernu sa pripisuje majiteľom podielov

1 303,8

1 141,9

715,5

700,7

Zisk na akciu v EUR

6,52

5,71

3,58

3,50

 

 

 

 

 

Čistý obrat1

16 842,9

16 502,3

8 487,1

8 504,6

Čistý prevádzkový zisk (čistý EBIT)2

1 958,3

1 776,3

1 005,2

980,1

v % čistého obratu

11,6

10,8

11,8

11,5

 

 

 

 

 

Voľný peňažný tok (free cashflow)

574,8

-88,2

511,3

222,9

 

 

 

 

 

Finančné dlhy netto (k 30.06.)

4 272,8

6 011,9

 

 

Stupeň zadlženosti (gearing ratio) v %

42,4

68,5

 

 

 

 

 

 

 

Počet zamestnancov (k 30.06.)3

186 278

174 713

 

 

 

 

 

 

 

1 Očistený o zmeny v konsolidovaných spoločnostiach.

2 Očistený o odpisy nehmotného majetku z alokácie kúpnej ceny (PPA),
 
 zmeny v konsolidovaných spoločnostiach a mimoriadne položky.

3 Bez učňov.