Continental Tagline
Návrhy
Visualisierung der Wertschöpfung bei Continental durch das Symbolbild eines Baumes.
© Continental AG

Budoucnost v pohybu

Symbolem našeho obchodního modelu a tvorby hodnot je rostoucí strom.

Vychází z hodnot a kultury naší společnosti, které tvoří jeho kořeny. Spojuje tradici s budoucností.

Roste a sílí díky našim třem tokům hodnot tvořících jeho kmen a ve své koruně nese ovoce našeho jednání. Svou strategii plánujeme s očekáváním, vždy v souladu s naší vizí a posláním.

Náš cíl: spokojení zákazníci.

Způsob, jak dosáhnout cíle: nabídnout lidem jednoduchý přístup k bezpečné, čisté, inteligentní a pohodlné mobilitě.

Náš záměr: zajistit udržitelnost naší organizace do budoucna.

Kořeny: naše firemní kultura a základní iniciativy

V roce 1871 byly se založením naší společnosti položeny základy našeho dlouhodobého úspěchu. Od té doby Continental stabilně roste.

Našich více než 240 000 zaměstnanců po celém světě spojují čtyři tradiční a ústřední koncernové hodnoty: důvěra, touha vítězit, svoboda k činům a soudržnost.

Jsme přesvědčeni o tom, že: hodnoty vytvářejí hodnotu. Z tohoto přesvědčení vychází naše budoucí životaschopnost. Neboť jedině ve zdravé, vědomě udržované firemní kultuře se mohou optimálně a harmonicky rozvíjet jednotlivé silné stránky členů zainteresovaných skupin a přispívat tak k dosažení maximálního účinku. Na základě toho vzniká energie potřebná pro ziskový růst a vytváření nejvyšší možné hodnoty. Systematicky propagovat a utvářet ziskový růst je úkolem následujících čtyř klíčových iniciativ: 

  • „Quality First“ pro nejvyšší kvalitu naší práce

  • „Continental Business System“, naše iniciativa pro nejvyšší produktivitu a zdravé pracovní procesy

  • Nejmodernější firemní kultura pro efektivní a účinné týmové jednání v konkurenci na celém světě

  • „Balance of Cooperation“ pro správnou míru centrální a decentrální odpovědnosti

Všechny čtyři klíčové iniciativy dávají směr našemu každodennímu jednání a chování. Jejich pomocí systematicky a trvale usilujeme o nejvyšší výkony. 

„Kdysi jsme rostli jednou koňskou silou a úderem kopyta. Dnes rosteme dále díky miliardám bitů a bajtů. Říká se tomu přesedlání: Ze společnosti Continental, výrobce pneumatik, dodavatele v automobilovém průmyslu a průmyslového partnera, se stala společnost Continental, výrobce špičkových technologií a služeb. Naše šance spočívají v neustálých změnách.“

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental

Kmen: jak ziskově rosteme

Kmen našeho symbolického firemního stromu je stejně jako v jiných organizacích tvořen třemi toky hodnot: inovacemi, produktivitou a celosvětovým růstem. Pohánějí vytváření našich hodnot.

Tok hodnot „inovace“: s těmi nejlepšími nápady na trhu rychleji než ostatní

V našem prvním toku hodnot měníme naše nejlepší nápady v produkty, systémy, funkce a řešení, která lze prodat. Kombinace nápadu a úspěchu na trhu se nazývá inovace.

Inovace jsou jednou z hlavních forem našeho ziskového růstu. Neboť úspěch si zajistíme díky předním, špičkovým technologiím a novým obchodním modelům, které uvedeme na trh rychleji než ostatní.

Svou firemní kulturu systematicky usměrňujeme tak, abychom lidem v naší organizaci poskytli co největší možnou flexibilitu a svobodu jednání. Každý zaměstnanec by měl v plné míře rozvíjet své individuální schopnosti a dovednosti, růst díky našim úkolům a cílům, a zajistit tak maximální možný přínos našemu celkovému úspěchu. Tímto způsobem můžeme optimálně využít kreativitu naší organizace.

„V oblasti elektromobility jede společnost Continental v čele. Do tohoto perspektivního oboru jsme v uplynulých letech investovali více než 1 miliardu eur – rostoucí tendencí.“

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental

Tok hodnot „produktivita“: konkurenceschopnost díky kombinaci efektivity a účinnosti

Produktivita je kombinací efektivity a účinnosti. Být efektivní znamená, že poskytujeme své služby tím správným způsobem, šetrně hospodaříme se zdroji, vynakládáme co nejmenší úsilí a soustředíme se na to podstatné. To by samo o sobě mělo pro tvorbu hodnoty stačit. Neboť organizace by mohla v nejhorším případě vyrábět maximálně efektivně podle potřeb trhu. Proto je potřeba dodatečná účinnost. Být účinný znamená zaměřovat se na správné služby. Jsou to ty, které vedou k požadovanému výsledku a z nichž jsou nadšení především zákazníci.

Produktivní je tedy ten, kdo je schopen zajistit optimální poměr ceny a užitku.

Rok od roku nepřetržitě zvyšujeme svou produktivitu – a tím i naši konkurenceschopnost a námi vytvářené hodnoty.

„Rychlejší tok informací, kontinuální procesy, neustálé zlepšování: tomu podle principů lean managementu říkáme ‚princip plynulého toku‘. Žádné zácpy, žádná čekání, místo semaforů kruhový objezd. To, co zbytečně zpomaluje nebo prodlužuje cestu k zákazníkovi, ze všech našich procesů plánovitě eliminujeme pomocí systému Continental Business Systems (CBS).“ 

Dr. Elmar Degenhart, předseda představenstva společnosti Continental

Tok hodnot „globální ziskový růst“: pro udržitelnou a propojenou mobilitu

Se třetím tokem hodnot využíváme možnosti tvorby hodnoty na trzích po celém světě. Neboť celosvětová poptávka po vozidlech a individuální mobilitě neustále roste. My rosteme také – a to rychleji než samotné trhy! Proto je nezbytné velmi rychle reagovat na neustále se měnící požadavky trhu a individuální požadavky zákazníků. Potřebná flexibilita je zakotvena v našich koncernových hodnotách a naší strategii.

Hlavní motiv naší strategie: Decentralizovaně, jak je to jen možné, centralizovaně, jak je zapotřebí. Proto vyvíjíme, vyrábíme a nakupujeme – pokud je to smysluplné – na místě a na trhu pracujeme pro trh. 

Koruna: naše vize, poslání a sedm strategických polí působností

V koruně stromu rostou plody naší firemní strategie. Představují hodnotu, kterou společně vytváříme. Tato hodnota bude přínosem pro všechny zainteresované strany společnosti Continental („stakeholdery“, tedy zejména zákazníky, zaměstnance, investory, obchodní partnery, politiky a společnost) a naší organizaci zajišťuje životaschopnost do budoucna.

Na každém z našich trhů a každému z našich zákazníků nabízíme to nejlepší řešení. Zainteresované strany nás oceňují jako spolehlivého partnera, který vytváří maximální možnou hodnotu. Naše řešení přispívají k ochraně lidí a jejich zdraví a znamenají vyšší kvalitu života, rychlejší pokrok, lepší ochranu životního prostředí a více příležitostí pro osobní utváření budoucnosti.