Upozornění právního charakteru

Právně závazná verze je ta v německém jazyce.

Využívání webových stránek; ručení za výrobky

Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou nezávazné a jsou k dispozici pouze pro informační účely. Mají jen informativní charakter a nepředstavují nabídky ve smyslu aplikovatelných zákonných ustanovení; bližší informace a smluvní podmínky si lze vyžádat u příslušných smluvních prodejců. Na základě informací uvedených na webu nemůže vzniknout smluvní vztah, pokud jde o zde prezentované zboží.

Informace uvedené na těchto webových stránkách a také výrobky a služby popsané v těchto informacích mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení ze strany společnosti Continental AG. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahují webové stránky společnosti Continental AG žádné garance nebo údaje o vlastnostech, za které by společnost Continental AG ručila, ať už explicitně či implicitně, a to ani pokud se jedná o aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu těchto informací.

Společnost Continental AG nepřebírá v souvislosti se svými webovými stránkami žádné ručení. Vylučujeme ručení za jakékoliv přímé či nepřímé škody, požadavky na náhradu škody, následné škody jakéhokoliv druhu a právního důvodu, které vznikly v důsledku vašeho přístupu nebo využívání webových stránek, zvláště pak zanesením virů do vašeho počítačového systému.

Pro opodstatněnost a dodržení závazků a záruk společnosti Continental AG za výrobky a služby firmy Continental jsou rozhodující výhradně příslušná uzavřená smluvní ujednání s ohledem na platnou verzi všeobecných obchodních podmínek společnosti Continental AG.

Odkazy na jiné webové stránky            

Odkazy na weby třetích stran jsou vám k dispozici jako doplňková služba. Tyto weby jsou naprosto nezávislé a nacházejí se mimo kontrolu společnosti Continental AG. Společnost Continental AG neručí za obsah webových stránek třetích stran, na které se dostanete přes web společnosti Continental, a nepřebírá odpovědnost za obsah, ustanovení ohledně ochrany dat nebo využití těchto webových stránek.

Celosvětová dostupnost výrobků

Tento web může obsahovat informace o výrobcích společnosti Continental, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Přítomnost takovýchto informací na tomto webu neznamená, že má společnost Continental AG v úmyslu deklarovat celosvětovou dostupnost příslušných výrobků. Chcete-li se dozvědět více o budoucích záměrech společnosti o výrobcích, které ještě nemáte k dispozici, informujte se prosím u svého prodejce nebo zástupce společnosti Continental.

Značky a autorská práva

Značky a loga (dále jen „značky“), které jsou zobrazeny na těchto webových stránkách, jsou majetkem společnosti Continental AG nebo jejích dceřiných společností. Žádnou z informací uvedených na tomto webu nelze vykládat jako poskytnutí licencí nebo značek. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti Continental AG. Neoprávněné použití těchto značek je nejpřísněji zakázáno. Společnost Continental AG bude po celém světě prosazovat svá práva na duševní vlastnictví v rozsahu aktuálně platných zákonů.